PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXIX/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 luty, 2017

 

 1. PORZĄDEK POSIEDZENIA
 1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)
 4. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.
 5. Zatwierdzenie protokołu NR XXVIII/2017 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno
 6. Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Rady Osiedla Łękno
 7. Podsumowanie imprez grudniowych.
 8. Uchwała dotycząc przeznaczenia środków z Inicjatyw Społecznych- kwota  6.500,00 zł.
 9. Rozdanie harmonogramu spotkań na 2017r.
 10. Omówienie działań poszczególnych komisji na rok 2017r
 11. Festyn organizowany przez UM w ostatni tydzień maja , prezentacje Rad Osiedli – czy chcemy jako nasza rada uczestniczyć, jeżeli tak to co pokażemy.
 12. Wolne wnioski

 

 

 

 II  I    II. PRZEBIEG POSIEDZENIA

Ad 1    Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła Posiedzenie 

             Plenarne oraz przedstawiła jego porządek.

Ad 2    Podpisanie przez zebranych listy obecności (osób obecnych   pozostałe

             nieobecne). – Lista w Załączniku nr 1.

Ad 3    Stwierdzono quorum, a tym samym ważność Posiedzenia Plenarnego.

Ad 4    Jednogłośnie zatwierdzono porządek Posiedzenia Plenarnego w głosowaniu  

              jawnym.

Ad 5    Jednogłośnie zatwierdzono w głosowaniu jawnym protokół Nr XXVIII/2017              z  03/01/2017r   

 Ad 6    Przewodnicząca zapoznała radnych z bieżącą pocztą. Odczytała:

            1/ pismo nr WUiAB-S.042.1.2016 z 18/01/2017 w sprawie „Rewitalizacji  obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. . Radny Serdyński zaproponował następujące warianty:

            - budowę linii tramwajowej;

            - utrzymanie miejsc parkingowych

            2/ pismo nr WIM-II.6822.1 (5).2017 w sprawie sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. Pawła Jasienicy 5a

            3/ pismo z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w prawie wydania opinii przez Radę dotyczącej dzierżawy działki zajmowanej przez Przedszkole. Rada wydała pozytywną opinię.

Ad 7   Omówiono spotkanie Mikołajkowe oraz Wigilię.

Ad 8    Podjęto, jednogłośnie, uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Inicjatyw

            Społecznych. ( Uchwała nr 29/17 )

Ad 9    Rozdano harmonogramy spotkań komisji na 2017r.

Ad 10  Nie omówiono działań poszczególnych komisji na rok 2017.

Ad 11  Radni nie podjęli decyzji w sprawie prezentacji Rady Osiedla na festynie   

            organizowanym przez UM w ostatnim tygodniu maja.

Ad 12. W wolnych wnioskach, zabrał głos Radny Andrzej Chybowski, który przekazał 

            pozostałym radnym kopie z posiedzeń Rady Miasta za 2016 rok w celu

                       zapoznania się z nimi i potwierdzenia, bądź nie, zabierania głosu przez Radnego  Andrzeja 

                      Chybowskiego. Radni nie wykazali chęci zapoznania się z materiałami.

 

                        Na tym punkcie zebranie zakończono.

 

 

 

               Protokołował                                                            Przewodnicząca RO Łękno

              Dorota Nowak                                                                  Aneta Jędrasik