PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXXI/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 4 Kwiecień, 2017

I. PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik oraz przedstawienie Harmonogramu      Posiedzenia Plenarnego.

2. Sprawdzenie obecności.

3. Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)

4. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu NR XXX/2017 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno

6. Omówienie korespondencji do Radnych osiedla, którzy nie stawiają się na posiedzenia

7. Omówienie budżetu Miasta Szczecin na 2018r

8. Wolne wnioski

 

 

 

 II  I    II. PRZEBIEG POSIEDZENIA

Ad 1    Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła Posiedzenie 

             Plenarne oraz przedstawiła jego porządek.

Ad 2    Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 9 osób obecnych   pozostałe

             nieobecne w tym jedna nieobecność usprawiedliwiona). – Lista w Załączniku  

              nr 1.

Ad 3    Stwierdzono quorum, a tym samym ważność Posiedzenia Plenarnego.

Ad 4    Jednogłośnie zatwierdzono porządek Posiedzenia Plenarnego w głosowaniu  

              jawnym.

Ad 5   Nie dokonano zatwierdzenia protokołu nr XXIX, ponieważ posiedzenie nie odbyło się w wyniku braku quorum.

 Ad 6   Przewodnicząca poinformowała o wystosowaniu pism do Radnej Katarzyny Kochanowskiej i Radnej Hanny Nizińskiej-Zych w związku z ich długotrwałą nieobecnością na posiedzeniach rady. Decyzją Rady przyjęto rezygnację Radnej Katarzyny Kochanowskiej. Przewodnicząca postanowiła poinformować o tym fakcie Komisję Wyborczą przy Urzędzie Miasta Szczecin. Do Radnej Hanny Nizińskiej-Zych, postanowiono ponownie wystosować pismo w sprawie określenia się co do uczestniczenia w pracach rady Osiedla Łękno.

                         

 

Ad 7   Omówiono Budżet Miasta Szczecin na 2018r. Zaproponowano i przegłosowano jednogłośnie zadanie „ Modernizacja skweru im Telesfora Badetki” Kopia budżetu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 8 Omówiono, po raz kolejny, zakup tablic informacyjnych dla Rady Osiedla i kłopotach z niemożności ich zamówienia. Postanowiono wystąpić do Urzędu Miasta Szczecin w celu pomocy w zakupie i montażu powyższych tablic.

 

Radny Jerzy Serdyński zaproponował wystosowanie pisma do ZUK z podziękowaniami za posprzątanie skweru pomiędzy ulicami Jacka Soplicy-Gorkiego-Leszczyńskiego, potocznie zwanym parkiem Żydowskim.

Radny Serdyński zaproponował również aby rada wystosowała pisma do Radnych Miasta w sprawie poparcia naszego budżetu, o którym mowa w pkt 7.

 

             Radny Krzysztof  Maczewski zgłosił problem z zakresu ruchu  drogowego na ul. Piotra 

             Skargi na przejściu dla pieszych, przy skręcie w lewo z Alei Wojska Polskiego oraz na ul. Bogumiły na przejściu dla pieszych, przy skręcie w lewo z Alei Wojska Polskiego.    

            

 

 

               Protokołował                                                            Przewodnicząca RO Łękno

              Dorota Nowak                                                                  Aneta Jędrasik