PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
LI/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 Marzec, 2019

PROTOKÓŁ Nr XXXXXI/2019
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 05.03.2019 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

 1. PORZĄDEK POSIEDZENIA
 1. Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Anetę Jędrasik, oraz przedstawienie Harmonogramu Posiedzenia Plenarnego.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum)
 4. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzenia.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXXX/2019 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno.
 6. Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej do Rady Osiedla Łękno.
 7. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
 8. Wydanie opinii o gruncie gminnym stanowiącą cześć działki nr 20/8 o pow.1805m z obrębu 2138
 9. Wolne wnioski.

 

 1. PRZEBIEG POSIEDZENIA

 

 1. Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła posiedzenie plenarne oraz przedstawiła porządek obrad.
 2. Podpisanie przez zebranych listy obecności ( 8 osób obecnych, pozostałe nieobecne nieusprawiedliwione) – lista w załączniku nr 1.
 3. Stwierdzono quorum, a tym samym ważność posiedzenia.
 4. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad.
 5. Jednogłośnie zatwierdziło protokół nr XXXXX/2019 z poprzedniego posiedzenia.
 6. Przychodząca i wychodząca korespondencja do siedziby Rady Osiedla jest ewidencjonowana i opatrzona numeracją narastającą, do wglądu w siedzibie Rady.
 7. Jednogłośnie zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy na rok 2019 Uchwała Nr.57/19
 8. Wydano pozytywną opinię na bezprzetargową sprzedaż Archidiecezji Szczecińsko Kamińskiej działki przy ulicy Papieża Pawła VI nr 2,4,6 ( działki nr 20/2,19/8 i 19/7 obr.2138) Uchwała 58/19 Za głosowało 8 osób ,przeciw 0
 9. W wolnych wnioskach nie podnoszono żadnych kwestii.                 

 

 

…………………………………………………                                  Przewodnicząca RO Łękno

         

                                                                                                    Aneta Jędrasik

………..…………..…...………………………

              Protokołowała