PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

Nr aktu: 
XXVII/2016
Data posiedzenia: 
wtorek, 13 Grudzień, 2016

           PROTOKÓŁ Nr XXVII/2016
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY OSIEDLA ŁĘKNO

ODBYTEGO W DNIU 13.12.2016 ROKU

w siedzibie Rady Osiedla ŁĘKNO

w Szczecinie przy ul. Bogumiły 12/9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Otwarcie Posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Osiedla Łękno Anetę Jędrasik oraz przedstawienie porządku Posiedzenia.

Sprawdzenie obecności.

Stwierdzenie ważności posiedzenia (quorum).

Zatwierdzenie porządku Posiedzenia Plenarnego.

Zatwierdzenie protokołu Nr XXVI/2016 z poprzedniego Posiedzenia Plenarnego odbytego 08 listopada 2016 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków finansowych

Omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej Rady Osiedla Łękno.

Wolne wnioski

 

 

 

 II  I    II. PRZEBIEG POSIEDZENIA

Ad 1    Przewodnicząca Rady Osiedla Łękno Aneta Jędrasik otworzyła Posiedzenie  

             Plenarne oraz przedstawiła jego porządek.

Ad 2    Podpisanie przez zebranych listy obecności (osób obecnych   pozostałe

             nieobecne). – Lista w Załączniku nr 1.

Ad 3    Stwierdzono quorum, a tym samym ważność Posiedzenia Plenarnego.

Ad 4    Jednogłośnie zatwierdzono porządek Posiedzenia Plenarnego w głosowaniu   

              jawnym.

Ad 5    Jednogłośnie zatwierdzono w głosowaniu jawnym protokół Nr XXVI/2016 z

             poprzedniego Posiedzenia Plenarnego Rady Osiedla Łękno odbytego w dniu 08    

             listopada 2016 roku.

Ad 6    Jednogłośnie zatwierdzono Uchwałę nr 27/16 w sprawie przeniesienia   

              środków finansowych

Ad 7      Omówiono korespondencję.

Ad 8      Przewodnicząca Rady złożyła Radnym życzenia świąteczne oraz podziękowała 

             za pracę w ciągu roku.