Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w okresie od maja 2016r. do kwietnia 2017r.

Data sprawozdania: 
wtorek, 2 Maj, 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO
W OKRESIE OD MAJA 2016 DO KWIETNIA 2017

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO
W OKRESIE OD MAJA 2016 DO KWIETNIA 2017

 

 

Skład Rady przedstawia się następująco:

ZARZĄD

1. Aneta Jędrasik- przewodnicząca
2. Krystyna Naus- wiceprzewodnicząca
3. Joanna Maruszczak- pełniła funkcję sekretarza do października 2016r
4. Dorota Nowak – sekretarz od października 2016r.
5. Monika Gorczak- skarbnik

6. Jakub Mirkowicz- członek Zarządu

 

RADNI

7. Jerzy Serdyński
8. Joanna Maruszczak
9. Krzysztof Maczewski
10. Andrzej Chybowski
11. Leszek Machnicki
12. Krystyna Domańska
13. Katarzyna Kochanowska
14. Krystyna Wiśniewska
15. Krystyna Traczyńska
16.Hanna Nizińska-Zych nie uczestniczyła w pracach rady

 

Radni pracują w poszczególnych komisjach wymienionych poniżej.

KOMISJA PORZADKU PUBLICZNEGO HADNLU I USŁUG

Przewodnicząca- Katarzyna Kochanowska
Członkowie: Jakub Mirkowicz
                       Monika Gorczak

 

KOMISJA BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodniczący Jerzy Serdyński
Członkowie: Andrzej Chybowski
                       Leszek Machnicki

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodnicząca Krystyna Wiśniewska
Członkowie: Krystyna Domańska
                       Krystyna Naus

                    Krystyna Traczyńska

 

KOMISJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący Krzysztof Maczewski
Członkowie: Dorota Nowak
                       Joanna Maruszczak

 

Wszyscy członkowie Rady Osiedla Łękno starali się jak najlepiej pracować dla wspólnego dobra. Dokładali maksimum czasu i sił do załatwienia bieżących i długofalowych problemów wynikłych na naszym terenie - niestety z różnym skutkiem, gdyż wpływ Rad Osiedli, w niektórych kwestiach jest mocno ograniczony.

Dyżury poszczególnych komisji odbywały się w każdy wtorek od godziny 17:00 do 18:00, a w razie potrzeby dłużej. Natomiast zebrania plenarne odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18:00, po dyżurze komisji.

Zarząd spotykał się doraźnie w szczególnie ważnych sprawach.

W trakcie dyżurów przyjmowane były skargi, uwagi i wnioski mieszkańców dotyczące problemów międzysąsiedzkich i spraw ogólniejszych. Staraliśmy się, aby byli przy tym obecni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Współpraca z organami Policji i Straży Miejskiej układała się wręcz wzorowo przez cały okres sprawozdawczy.

Mieszkańcy zgłaszali się z następującymi sprawami:

 • Źle zabezpieczone studzienki kanalizacyjne.
 • Nieprawidłowe parkowanie samochodów na al. Wojska Polskiego pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową a ul. Gorkiego, jak co roku problem z miejscami parkingowymi dla mieszkańców osiedla.
 • Mieszkanka ulicy Ojca Beyzyma zgłosiła zaśmiecenie pobocza ul. Beyzyma na wysokości ogrodzenia Klubu garnizonowego ,,Mars,, oraz pasa zieleni pomiędzy ciągiem pieszym ul. Wawrzyniaka, a torowiskiem tramwajowym.
 • Mieszkańcy skarżyli się na puszczanie psów samopas przed ogródkach przy budynku.
 • Zgłoszono, że teren pomiędzy Rajskim Ogrodem a torami kolejowymi jest strasznie zapuszczony i brudny. Następna sugestia to nieporządek przy 12 Dywizji Zmechanizowanej ,po remoncie teren jest nieposprzątany.
 • Zgłoszono zabranie urządzeń na placu zabaw dla dzieci.
 • Mieszkaniec zgłosił potrzebę zainstalowania lustra na narożniku ulic Ogińskiego i ulicy Piotra Skargi.
 • Mieszkaniec ul. Wyspiańskiego zgłosił wątpliwość związane z przebudową Wilii na posesji nr.7 na klinikę stomatologiczną z RTG i miejscami hotelowymi. Zgłosiliśmy swoje uwagi i zaopiniowaliśmy propozycje mieszkańców w piśmie do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budownictwa (do tej chwili nie otrzymaliśmy odpowiedzi)
 • Mieszkańcy okolicy dworca Łękno skarżyli się, że od miesięcy jedyna w tym rejonie latarnia jest nieczynna. Na naszą interwencję otrzymaliśmy pisemne zapewnienie że niebawem zostanie uruchomiona, dotej pory nie świeci, interweniujemy ponownie u Pana Dyrektora ZDiTM-u.
 • Mieszkańcy Zaułka ul .Ogińskiego oraz ulicy Spółdzielczej zgłosili potrzebę zmiany zasad parkowania na terenie zaułka. Przekazaliśmyich postulatyStraży Miejskiej do zaopiniowania – odpowiedź jest negatywna.
 • Na prośbę mieszkańców Zaułka ul. Wawrzyniaka (N.6.H.H i inne numery)zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Szkoły Amerykańskiej, Policji, Straży Miejskiej mające na celu ustalenie w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo pieszych oraz bezpieczeństwo mieszkańców tego Zaułka, Przedstawiane warianty przez władze Szkoły Amerykańskiej miały być przedyskutowane pomiędzy mieszkańcami ul. Wawrzyniaka ,jednak mieszkańcy nie przedłożyli na piśmie jaki wariant wybrali. Sprawa jest w zawieszeniu.
 • Po 2 latach naszych próśb ustnych i pisemnych usunięta została ,,wieczna ,,kałuża u wylotu alejki wzdłuż ogrodzenia minigolfu w Parku Kasprowicza ,pozostała jeszcze nieusunięta kałuża wylotowaprzy pomniku Powstańca Węgierskiego. Będziemy znowu interweniować.
 • Przy każdej okazji rozprowadzamy wśród mieszkańców karty życia.
 • Wniosek do budżetu o przekształcenie Parku Badetki w rekreacyjny Park dla dorosłych i młodzieży z zachowaniem istniejącej zieleni.
 • Interwencje w sprawie dojazdu do posesji nr.1-7 przy ulicy Wyspiańskiego utwardzenie tej drogi(sprawa w zawieszeniu).
 • Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na kluczowych węzłach komunikacyjnych Osiedla Łękno poprzez montaż jednokomorowych sygnalizatorów świetlnych z sylwetką pieszego.

Wszelkie wnioski mieszkańców na bieżąco przekazywaliśmy Straży Miejskiej oraz innym odpowiednim jednostką. Największe zaangażowanie w usuwaniu problemów wykazała Straż Miejska, za co serdecznie dziękujemy.

Na wnioski mieszkańców wydawaliśmy pozytywne opinie w sprawach wydzierżawienia działek gruntowych.

 

Osobną grupę problemów stanowią sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. I tak zgłoszono nam:

 • Gromadzącą się od rana grupę osób pijących alkohol, brudzących dookoła i niegrzecznie odzywającą się wobec przechodniów.
 • Różne waśnie międzysąsiedzkie,

We wszystkich tych sprawach Rada Osiedla Łękno mobilizowała do działania ustnie bądź pisemnie odpowiednie służby tj. Straż Miejską czy Policję.

 

Niezależnie od w/w problemów Rada Osiedla Łękno interweniowała z własnej inicjatywy w wielu sprawach, między innymi:

 • Wniosek do Komendanta Miejskiej Policji o zwiększenie częstotliwości patroli na terenie Osiedla.
 • Wniosek do Urzędu Miasta w Szczecinie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie monitowania fontanny przy ul. Wawrzyniaka oraz zabezpieczenia terenu wokół fontanny, aby zmniejszyć zagrożenie i uchronić użytkowników przed wypadkami.
 • Wniosek do Zakładu Usług Komunalnych o naprawę urządzeń zabawkowych na placu zabaw oraz siłowni „Pod chmurką” przy ul. Leszczyńskiego.
 • Wniosek do Zakładu Usług Komunalnych dotyczący oświetlenia alejki w parku Gałczyńskiego.
 • Wniosek do Zarządu Budynku i Lokali Komunalnych dotyczących uschniętych drzew przy ulicy Gorkiego i Ojca Beyzyma
 • Wniosek do ZDiTM dotyczący usterek po remoncie ulicy Ojca Beyzyma- ich usunięcie.

 

 

Oprócz wymienionych powyżej doraźnych interwencji Rada Osiedla co roku wysyła do Urzędu Miasta Szczecin wnioski do budżetu, dotyczące planów inwestycji na naszym terenie.
Oto niektóre z nich:

 • -przebudowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerów lokalizacja Al. Wojska Polskiego od ulicy Zalewskiego do przystanku autobusowego linii 67 od strony parku Badetki.
 • Kompleksowa rewitalizacja skweru im. prof. Telesfora Badetki wi modernizacją miejsc parkingowych przy ul. Spółdzielczej ,ul. Zaleskiego i Al .Wojska Polskiego
 • Remont nawierzchni na ul. Ojca Beyzyma

 

 

Oprócz wyżej wymienionych działań interwencyjnych Rada Osiedla Łękno zorganizowała w okresie sprawozdawczym kilka wydarzeń integrujących społeczność osiedla, mianowicie:

10.09.2016r. Impreza na wolnym powietrzu pod nazwą „Witaj Szkoło-Żegnajcie Wakacje”

01.10.2016r.Wycieczka autokarowa do Ogrodów Hortulus w Dobrzycach.

06.12.2016r. Impreza Mikołajkowa połączona z poczęstunkiem i słodyczami dla dzieci, która odbyła się w klubie ,,Mars,,

16.12.2016r. Uroczysta Wieczerza Wigilijna dla seniorów, samotnych i chorych mieszkańców osiedla połączona ze śpiewaniem kolęd, która odbyła się w Klubie Garnizonowym 12 Dywizji Zmechanizowanej.

W najbliższym czasie planujemy zorganizować imprezę dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Tęcza” w dniu 18.06.2016 na terenie Klubu Garnizonowego 12 Dywizji Zmechanizowanej od godziny 12:00 do 15:00. Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy Panu Robertowi Kopijowi za zaangażowanie oraz wzorową współpracę podczas organizowanych imprez na terenie Klubu Garnizonowego.

Na przełomie kwietnia i maja udało nam się nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie. Mamy nadzieję, że będzie się ona prężnie rozwijać.  Aktualnie jesteśmy w trakcie wnioskowania o dodatkowe środki finansowe.