Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w okresie od maja 2017r. do maja 2018r.

Data sprawozdania: 
wtorek, 24 Kwiecień, 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŁĘKNO
W OKRESIE OD MAJA 2017r. DO MAJA 2018r.

 

Data sprawozdania: wtorek, 24 kwiecień 2018r.

Skład Rady przedstawia się następująco:

ZARZĄD

1. Aneta Jędrasik- Przewodnicząca
2. Krystyna Naus- Wiceprzewodnicząca
3. Grażyna Szczygieł- Sekretarz
4. Monika Gorczak- Skarbnik
5. Krzysztof Maczewski- Członek Zarządu

RADNI

6. Jerzy Serdyński
7. Lech Wójcik
8. Anna Józefa Traczyńska nie uczestniczyła w pracach rady
9. Andrzej Chybowski
10. Krystyna Traczyńska
11. Krystyna Domańska
12. Joanna Maruszczak
13. Krystyna Wiśniewska
14. Jakub Mirkowicz ( złożył rezygnację w lutym 2018)
15. Dorota Nowak  ( złożyła rezygnację w grudniu 2017)

 

Radni pracują w poszczególnych komisjach wymienionych poniżej.

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO HADNLU I USŁUG

Przewodnicząca          Grażyna Szczygieł
Członkowie:                 Lech  Wójcik
                                       Monika Gorczak

 

KOMISJA BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodniczący            Jerzy Serdyński
Członkowie:                  Andrzej Chybowski
                       

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodnicząca               Krystyna Wiśniewska
Członkowie:                      Krystyna Domańska
                                            Krystyna Naus

 

KOMISJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący            Krzysztof Maczewski
Członkowie:                  Krystyna Traczyńska
                                        Joanna Maruszczak

 

          Członkowie Rady Osiedla Łękno starali się jak najlepiej pracować dla wspólnego dobra, pomimo że nie wszyscy Radni przykładali się do obowiązków Radnych Pan Andrzej Chybowski oraz Pani Krystyna Traczyńska nie przychodzili na wyznaczone posiedzenia, nie pełnili dyżurów w przydzielonych komisjach i nie brali udziału w sprawach Naszego Osiedla.

Pani Anna Traczyńska została powołana na Radną przez Miejską Komisję Wyborczą Urzędu Miasta Szczecin, nie nawiązała kontaktu z przewodniczącą Rady w celu współpracy, pozostali Radni dokładali maksimum czasu i sił do załatwienia bieżących i długofalowych problemów wynikłych na naszym terenie - niestety z różnym skutkiem, gdyż wpływ Rad Osiedli, w niektórych kwestiach jest mocno ograniczony.

Dyżury poszczególnych komisji odbywały się w każdy wtorek od godziny 17:00 do 18:00, a w razie potrzeby dłużej. Natomiast zebrania plenarne odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18:00, po dyżurze komisji.

Zarząd spotykał się doraźnie w szczególnie ważnych sprawach.

W trakcie dyżurów przyjmowane były skargi, uwagi i wnioski mieszkańców dotyczące problemów międzysąsiedzkich i spraw ogólniejszych. Staraliśmy się, aby byli przy tym obecni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Współpraca z organami Policji i Straży Miejskiej układała się wręcz wzorowo przez cały okres sprawozdawczy.

Mieszkańcy zgłaszali się z następującymi sprawami:

 • Źle zabezpieczone studzienki kanalizacyjne i kablowe oraz nierówne chodniki.
 • Usunięcie uschniętych drzew na terenie osiedla np. uschnięte drzewa (głogów dwuszyjkowych) usytuowanych w ostatniej alejce pomiędzy budynkami przy ulicy Ojca Beyzyma11 i 14(działka nr 3/2, obręb 2147), uschnięte drzewo przy ulicy Bogumiły 9 i inne uschnięte zagrażające bezpieczeństwu drzewa.
 • Mieszkańcy ul. Spółdzielczej zwrócili się z wnioskiem o dokonanie oznakowania poziomego ulic Spółdzielczej, Leszczyńskiego i Soplicy uzasadniając tym, że parkujące samochody na ul. Spółdzielczej uniemożliwiają wejście/wyjście na i ze skweru T. Badetki.
 • Zgłaszano dziury w jezdni, podłużne rysy i pęknięcia asfaltu zapadnięte i pochylone krawężniki.
 • Proszono o przeprowadzenie kontroli z uwagi na duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia, stanu drzewostanu rosnącego na terenie wzdłuż linii kolejowej od przejazdu na ulicy Zaleskiego w kierunku Mostu Akademickiego w Parku Profesora Briksa.
 • Nieprawidłowe parkowanie samochodów na Al. Wojska Polskiego pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową a ul. Gorkiego, problem z parkowaniem samochodów mają też mieszkańcy zamkniętego kompleksu bloków przy ulicy Ojca Beyzyma , ul. Leszczyńskiego oraz ul. Gorkiego proszą o ustalenie warunków parkowania samochodów na tamtejszym podwórku.

Wszelkie wnioski mieszkańców na bieżąco przekazywaliśmy Straży Miejskiej oraz innym odpowiednim jednostkom i służbom miejskim. Największe zaangażowanie w usuwaniu problemów wykazała Straż Miejska, za co serdecznie dziękujemy.

                     Na wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Pogodna wydaliśmy pozytywną opinię dotyczącą Szlaku historyczno –przyrodniczego ,,Pogodny” przebiegającego przez Osiedla Łękno Pogodno, Krzekowo-Bezrzecze, Oś. Zawadzkiego-Klonowica.

                   Na wnioski mieszkańców wydawaliśmy pozytywne opinie w sprawach wydzierżawienia działek gruntowych.

 

Osobną grupę problemów stanowią sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. I tak zgłoszono nam:

 • Gromadzącą się od rana grupę osób pijących alkohol, przy ulicy Wojska Polskiego obok sklepu PSS Społem.
 • Różne waśnie międzysąsiedzkie.

We wszystkich tych sprawach Rada Osiedla Łękno mobilizowała do działania ustnie bądź pisemnie odpowiednie służby tj. Straż Miejską czy Policję.

 

Niezależnie od w/w problemów Rada Osiedla Łękno interweniowała z własnej inicjatywy w wielu sprawach, składając różne wnioski i propozycje między innymi:

 • Wniosek do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z prośbą o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na kluczowych węzłach komunikacyjnych w obszarze Osiedla Łękno.
 • Wniosek do Urzędu Miasta w Szczecinie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie wycięcia pięknych starych drzew, rosnących przy wejściu do Parku Kasprowicza położonym naprzeciw Zaułka Kurcyuszowej na posesji nr 7 w obrębie działki bardzo blisko płotu odgradzającego posesję od drogi prowadzącej w głąb parku.
 • Wniosek do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z propozycją zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Gorkiego z ul. Soplicy.
 • Wniosek do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o naprawę wyremontowanego chodnika przy ulicy Ojca Beyzyma wyrw w jezdni ,odnowienie i malowanie znaków poziomych (głównie ,,zebr”) na terenie Osiedla Łękno.
 • Wniosek do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z prośbą o ustawienie śmietników przy ulicach Beyzyma, ul. Gorkiego oraz ul. Bogumiły , kolejny wniosek ZDiTM- uo posprzątanie parkingu przy ul. Beyzyma wychwaszczenieulic Soplicy, Gorkiego i Bogumiły.
 • Wniosek do Urzędu Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o ustawienie słupków ograniczający wejścia/ wjazdu do Parku Kasprowicza od strony posesji nr.1a na ul. Wyspiańskiego po obu stronach tej alejki.

 

Oprócz wymienionych powyżej doraźnych interwencji Rada Osiedla, co roku wysyła do Urzędu Miasta Szczecin wnioski do budżetu, dotyczące planów inwestycji na naszym terenie. W okresie sprawozdawczym wnioskowaliśmy o:
 

 • -Modernizacja Skweru im. Telesfora Badetki wraz z budową nowych miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych wokół Skweru.

 

Udało się w planie umieścić modernizację Skweru z rozszerzeniem projektu związanym z większą liczbą punktów oświetlenia i z jego ujednoliceniem, natomiast nie będzie tworzonych nowych miejsc parkingowych przy Skwerze Badetki od ulicy Spółdzielczej, ponieważ przy sklepie NETTO będzie budowany parking natomiast, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe zgodnie z założeniem projektu obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka jest kompleksowa odnowa Al. Wojska Polskiego i w tym projekcie umieszczone są ścieżki rowerowe przy Skwerze Badetko.

                              Na modernizację Skweru przyznano nam w Budżecie Miasta na 2018 rok 1 milion zł. Wedle wstępnych wyliczeń projektu brakowało  40.000,00PLN. Podjęliśmy, więc Uchwałę nr.1/2018r. o przeniesienie kwoty 40.000,00PLN ze środków na współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli w 2017 i 2018r. na inwestycję w Parku Badetki. Po ogłoszeniu przetargu na wykonanie modernizacji Skweru okazało się, że środki przeznaczone na ten cel są w dalszym ciągu za małe. Brakowało jeszcze kwoty 295.000,00PLN!!! Radni jednogłośnie zadecydowali, że brakującą kwotę przeniosą ze środków na współfinansowanie inwestycje rad osiedli z roku 2017 w kwocie 187.000,00PLN oraz z roku 2018 w kwocie 72.000,00PLN –Uchwała nr.49/2018r.Musieliśmy, zatem zrezygnować z naprawy chodnika przy ulicy Spółdzielczej.

               

Oprócz wyżej wymienionych działań interwencyjnych Rada Osiedla Łękno zorganizowała w okresie sprawozdawczym kilka wydarzeń integrujących społeczność osiedla, mianowicie:

09.09.2017r. Impreza na wolnym powietrzu pod nazwą „Witaj Szkoło-Żegnajcie Wakacje”

30.09.2017r. Wycieczka autokarowa na grzyby do miejscowości Niemieńsko.

06.12.2017r. Impreza Mikołajkowa połączona z poczęstunkiem i słodyczami dla dzieci, która odbyła się w Klubie Garnizonowym 12 Dywizji Zmechanizowanej ,, Mars „ przy ulicy Wawrzyniaka 5.

16.12.2017r. Uroczysta Wieczerza Wigilijna dla seniorów, samotnych i chorych mieszkańców osiedla połączona ze śpiewaniem kolęd, która odbyła się w Klubie Garnizonowym 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Dziękujemy Panu Mirkowi Strojnemu za zaangażowanie oraz wzorową współpracę podczas organizowanych imprez na terenie Klubu Garnizonowego ,,Mars „oraz szefowi Klubu Panu majorowi Robertowi Kopijowi za wieloletnią już przychylność dla naszych działań, zgodę na użyczenie terenu podwórca i Sali oraz wszelaką inną pomoc, której na udziela.

                                              Zarząd i wszyscy radni naszego Osiedla Łękno, deklarują ze swojej strony dołożenie wszelkich starań o poprawę warunków życia na terenie Osiedla oraz realizację propozycji i wniosków mieszkańców w duchu dobra wspólnego oraz innych mieszkańców naszego pięknego miasta.