w sprawie finansowania zadań Rady Osiedla Łękno w 2017r. ze środków Komisji Inicjatyw Społecznych RM

UCHWAŁA NR 29/17

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 07 lutego 2017r

 

w sprawie finansowania zadań Rady Osiedla Łękno w 2017r. ze środków Komisji Inicjatyw Społecznych RM

 

 

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 07.02.2017r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwałę dotyczącą podziału środków finansowych na tzw. „Małe Dotacje”.

Podział środków zaproponowanych i zatwierdzonych przez radnych:

- gazetka-ulotka informacyjna o pracy Rady                                   600,-

-  festyny osiedlowe                                                                        2.900,-

- impreza Mikołajkowa oraz wigilia dla mieszkańców Osiedla       3.000,-

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

10 głosów – za
0 głos – przeciw
0 głosów – wstrzymali się

Nr uchwały: 
29/2017
Data uchwały: 
07/02/2017
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
Plik formularz_male_dotacje_RO (1).docx15.15 KB