w sprawie przeniesienia środków finansowych

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 13.12.2016r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę dotyczącą przeznaczenia środków inwestycyjnych na rok 2017.

Rada podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na rewitalizację skweru im. T. Badetki , ze szczególnym uwzględnieniem:

- wytyczenie i utworzenie ścieżek spacerowych ( lub renowację istniejących);

-  utworzenie placu zabaw wraz z wyposażeniem np. huśtawki, zjeżdżalnie ;

-  doświetlenie skweru;

- stworzenie siłowni „pod chmurką”;

- ustawienie elementów małej architektury ( ławki, kosze na śmieci i psie odchody) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
27/2016
Data uchwały: 
13/12/2016
Kadencja: 
2015-2019