w sprawie przeniesienia środków finansowych

UCHWAŁA NR 30/17

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 04 kwietnia 2017 r.

 

 

w sprawie przeniesienia środków finansowych

 

 

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 04.04.2017r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwałę dotyczącą przeniesienia środków finansowych z Komisji Inicjatyw Społecznych oraz środków finansowych z festynu, który miał się odbyć 24.06.2017r. na festyn ,,Witaj Szkoło,, w dniu 09.09.2017r.

Przeniesione środki pierwotne został zaplanowane

-środki finansowe Rady Osiedla 1000,00PLN

-środki z Komisji Inicjatyw Społecznych  1450,00PLN

-ogólnie na festyn w dniu  09.09.2017r.zotały przeznaczone środki w kwocie 4900,00PLN

& 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

         Skarbnik                                                                                 Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

9 osób obecnych, wszystkie za

Nr uchwały: 
30/2017
Data uchwały: 
04/04/2017
Kadencja: 
2015-2019