w sprawie skierowania sprawy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Pani Marii Spychalskiej, członka Rady Osiedla Łękno, do Miejskiej Komisji Wyborczej (Uchwała Zarządu Osiedla)

            Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 5 Uchwały Nr V/133/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin (Ordynacja wyborcza).

 

 

Zarząd Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 21.06.2016r. Zarząd Rady Osiedla Łękno podjął jednogłośnie uchwałę dotyczącą  skierowania sprawy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Pani Marii Spychalskiej, członka Rady Osiedla Łękno, do Miejskiej Komisji Wyborczej.

Rada Osiedla Łękno zgodnie z postępowaniem w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla wskutek nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach rady wysłała list polecony do zainteresowanej z informacją o datach nieusprawiedliwionych nieobecności, jednakże w wyznaczonym terminie nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

Nr uchwały: 
5/2016
Data uchwały: 
21/06/2016
Kadencja: 
2015-2019