w sprawie współfinansowania inwestycji w Parku Badetki z funduszu inwestycyjnego Rady Osiedla Łękno z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 40.000,00 PLN

UCHWAŁA NR 41/18

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 09 styczeń 2018 r.

 

 

w sprawie współfinansowania inwestycji w Parku Badetki z funduszu inwestycyjnego Rady Osiedla Łękno z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 40.000,00 PLN

 

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.).

 

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. w dniu 09.01.2018r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę dotyczącą przeznaczenia kwoty 40.000,00PLN z funduszu współfinansowania Rad Osiedli w roku 2017 na dofinansowanie inwestycji w Parku Badetki w roku 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Łękno.

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                            ….….……………………….

                                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                                          Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wyniki głosowania:
za:                             8 osób
przeciw:                  0 osób
wstrzymali się:     0 osób

 

Nr uchwały: 
41/2018
Data uchwały: 
09/01/2018
Kadencja: 
2015-2019