w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok

UCHWAŁA NR 54/18

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 02 października 2018 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok.

 

            Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Uchwały Nr XLIV/1292/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3889, poz. 3890 z 2014 r.)

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 02.10.2018r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę zatwierdzającą szczegółowy plan rzeczowo - finansowy na rok 2019 według załącznika nr 1.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

         Skarbnik                                                                                 Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

8 głosów – za
0 głos – przeciw
0 głosów – wstrzymali się

Nr uchwały: 
54/2018
Data uchwały: 
02/10/2018
Kadencja: 
2015-2019