w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok

UCHWAŁA NR 57/19

 

Rady Osiedla Łękno

z dnia 05 marzec 2019 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok.

 

            Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Łękno – załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/755/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

Rada Osiedla Łękno uchwala, co następuje :

 

§ 1. W dniu 05.03.2019r. Rada Osiedla Łękno podjęła uchwalę zatwierdzającą szczegółowy plan rzeczowo - finansowy na rok 2019 według załącznika nr 1.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………….

         Skarbnik                                                                                 Przewodnicząca Rady

Rady Osiedla Łękno                                                                           Osiedla Łękno

 

 

Uwagi:

Wynik glosowania:

8 głosów – za
0 głos – przeciw
0 głosów – wstrzymali się

Nr uchwały: 
57/2019
Data uchwały: 
05/03/2019
Kadencja: 
2015-2019